Recht op herroeping

Informatie over de bedenktijd

Recht op bedenktijd

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping moet u ons

Haldon Clark Limited
Mellergasse OG 21
1230 Wien
Österreich

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van het besluit om dit contract te herroepen, informeren. U kunt het modelformulier voor herroeping of enige andere ondubbelzinnige verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen we u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om de termijn van de bedenktijd te respecteren, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de termijn van de bedenktijd.

Gevolgen van de herroeping

Als u het contract herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type levering dan de standaardlevering die wij aanbieden), uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen enkel geval worden de kosten van terugbetaling door ons in rekening gebracht.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. Deze termijn wordt gerespecteerd als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

Als u ons de ontvangen goederen niet of gedeeltelijk of alleen in een verslechterde toestand teruggeeft, moet u ons daarvoor een schadevergoeding betalen. Voor de beschadiging en afgeleide voordelen, moet u alleen een vergoeding betalen voor zover het gebruik of de beschadiging te wijten is aan een gebruik van de goederen, dat verder gaat dan een controle van de werking en de eigenschappen ervan. Onder ”Controle van de werking en de eigenschappen” wordt het testen en uitproberen van de respectieve goederen begrepen, zoals in commerciële relaties mogelijk en gebruikelijk is.

Einde van de informatie over de bedenktijd

Laatst bekeken